Privacybeleid

Privacyreglement van de RSV Ex(-hart)patiënten “Spijkenisse” 

In dit reglement laat de RSV Ex-(hartpatiënten “Spijkenisse” zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. 

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de leden en de vereniging en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. Verenigingen hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Verenigingen zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van leden. Dat geldt voor taken op het gebied van ledenadministraties. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van verenigingen. Het beschermen van de privacy is complex en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de privacy waarborgen. 

 1. Wetgeving en definities 

Tot 25 mei 2018 had elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelde het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 is de Wbp ingetrokken en trad de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties. 

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG): 

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden geregistreerd. 

Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). 

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA). 

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen. 

 1. Reikwijdte 

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door alle bestuursleden van de vereniging. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen de vereniging plaatsvinden. 

 1. Verantwoordelijke 

De bestuursleden van de vereniging zijn allemaal verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens de vereniging worden uitgevoerd. De verantwoordelijken van de vereniging zijn onder andere de ledenadministrateur, de voorzitter, de secretaris en de overige bestuursleden. 

 1. Verwerkingen (Artikel 4, AVG) 

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt onder een verwerking: 

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen 
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen 
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken 
 • Verstrekken door middel van doorzending 
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen 
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen 
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens 

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is. 

Doeleinden (Artikel 5, AVG) 

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. 

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG) 

De wet zegt, dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden: 

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat 
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van was 
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden 
 • Voor de goede vervulling van de verenigingstaak 
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking 

Wijze van verwerking 

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent, dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende) persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden. 

De vereniging zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt de vereniging alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. 

 1. Transparantie en communicatie 

Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG) 

De vereniging informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan de vereniging geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop de vereniging met persoonsgegevens om zal gaan. Dit kan bijvoorbeeld via een formulier gebeuren. Vaak staat op de aanvraagformulieren vermeld welke gegevens zonder toestemming niet openbaar gemaakt zullen worden. De betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als hij/zij al weet dat de vereniging persoonsgegevens van hem/haar verzamelt en verwerkt en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt. 

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt. 

Verwijdering 

De vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van verenigingstaken. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in, dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren. 

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG) 

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd en bestaan uit de volgende rechten: 

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de vereniging te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. 
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. 
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de vereniging om dit te corrigeren. 
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de vereniging te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. 
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De vereniging zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. 

Indienen van verzoek 

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. De vereniging heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de vereniging laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de vereniging, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de vereniging aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

 1. Geautomatiseerde verwerkingen 

Profilering (Artikel 22, AVG) 

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie. 

Om profilering wat duidelijker te maken gebruiken we het volgende voorbeeld: Wanneer een bezoeker op de verenigingswebsite naar een bepaalde dienst kijkt, mag de vereniging geen actie ondernemen om de dienst aan te bieden. Verenigingen mogen wel bekijken hoe vaak een bepaalde dienst bekeken is, maar dus niet specifiek gericht adverteren. Daarnaast geeft de wet aan dat er geen besluit mag worden genomen op basis van profilering. 

 1. Plichten van de vereniging 

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG) 

De vereniging is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de vereniging de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk: 

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke; 
 • De doelen van de verwerking; 
 • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen; 
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens; 
 • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist; 
 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen. 

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG) 

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. De vereniging voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking of een grootschalige verwerking plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt. 

Aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39, AVG) 

De vereniging heeft een FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van het AP. Een verwerking van persoonsgegevens wordt eerst aan de FG gemeld voordat de verwerking begint. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de verenigingsrichtlijnen op het gebied van privacy. 

Optie: 

Voor vragen over privacy of over deze toelichting kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de RSV (ex-)hartpatiënten via: fg@exhart.nl

Datalekken (Artikel 33,34, AVG) 

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt de vereniging dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan het AP. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt de vereniging dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd. 

Afsluiting 

Als de vereniging een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van de vereniging worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het verantwoordelijke bestuur van de vereniging.